W trosce o należyte wypełnienie ciążącego na nas obowiązku poinformowania Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy że:


 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Wolnicki działający pod firmą Agencja Obrotu Nieruchomościami „Centrum” Marek Wolnicki z siedzibą w Opolu 45-716, przy ul. Spychalskiego nr 13 lok. 12, e-mail: centrum@apco.pl.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 1. umowy (gdy zawarta została umowa pośrednictwa bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu jej zawarcia) - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

 2. zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udzielenie odpowiedzi na wskazane w formularzu kontaktowym pytanie/ przesłanie oferty za pomocą środków elektronicznych; przekazanie danych osobowych pośrednikom współpracującym z Administratorem, doradcom kredytowym, notariuszom, deweloperom - działającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych) - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

 3. przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

 4. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (realizacja prawa do odstąpienia, prowadzenie rachunkowości, obsługi informatycznej, w celach archiwalnych, dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; w celach analitycznych umożliwiających lepszy dobór usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, oferowania bezpośrednio produktów i usług) - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 

 1. Okres przechowywania danych

 

 1. Pani/ Pana dane wynikające z umowy pośrednictwa przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 2. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta albo w przypadku udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania – do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 3. Dane przekazane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

 4. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach określonych w art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


 

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, odmowa podania danych spowoduje, że zawarcie umowy nie będzie możliwe.

 2. Podanie danych wymaganych w formularzach kontaktowych bądź w formularzach zgody jest dobrowolne, jednak niepodanie danych niezbędnych do realizacji danej zgody uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub podjęcie działań wynikających z udzielonej zgody.

 

 1. Odbiorcy danych


 

Pani/Pana dane mogą być ujawnione innym podmiotom: pośrednikom i agentom współpracującym, pośrednikom kredytowym, bankom, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich - wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Do Pani/Pana danych mają dostęp firmy rachunkowe, księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, firmy hostingowe – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


 

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej

 

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą


 

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wybór odpowiedniej opcji przy formularzu kontaktowym, za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora.


 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


 

Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, np. adres IP. Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazywane są Pani/Panu dane osobowe. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych – po uzyskaniu Pani/Pana zgody. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.